Logo Youngchem
10-14.10.2018
Hotel Brda ***Bydgoszcz, Poland

Prelegenci

Prof. Nuno Maulide

University of Vienna

Prof. Robert Hołyst

Institute of Physical Chemistry in Warsaw

Prof. Teresa Bandosz

City College of New York

Prof. Valentine Nenajdenko

Lomonosov Moscow State University